Księgowość

Istnieją cztery zasadnicze formy prowadzenia księgowości: karta podatkowa, ryczałt, książka przychodów i rozchodów oraz księgi handlowe. Wybór sposobu prowadzenia księgowości jest regulowany przepisami prawa zawartymi w rozporządzeniu Ministra Finansów.

Najczęściej wybieraną formą rozliczania się z fiskusem jest prowadzenie książki przychodów i rozchodów. Tutaj podatnik może wybrać formę opodatkowania na zadach ogólnych lub według podatku liniowego. Natomiast rozliczenia z Urzędem Skarbowym dokonuje się za pomocą PIT-36 lub PIT-36 L, do końca kwietnia każdego roku. Tego rodzaju księgowość obejmuje takie podmioty jak: spółki jawne, spółki partnerskie, osoby fizyczne, które prowadzą swoją działalność gospodarczą.

Drugą często spotykaną formą opodatkowania jest zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych. Jest to najprostsza forma prowadzenia księgowości. Jednakże jej stosowanie podlega ograniczeniom i nie każda firma może z tego sposobu korzystać.

Ostatnim najbardziej pracochłonną formą prowadzenia księgowości, a zarazem dającą najpełniejszy obraz finansowy, jest rozliczanie się za pomocą ksiąg handlowych. Do ich prowadzenia są zobowiązane wszystkie spółki prawa handlowego (spółka akcyjna, spółka komandytowa, sp z o.o., stowarzyszenia i inne podmioty, gdy ich przychód przekracza kwotę 1,2 mln euro w skali roku.

Każda z wymienionych form prowadzenia księgowości wymaga sporządzenia innej dokumentacji. Nasza oferta jest w pełni przystosowana do każdego typu księgowości. Posiadamy niezbędne uprawnienia do prowadzenia księgowości pełnej - certyfikat Ministerstwa Finansów nr 9933/2005 oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Poniżej przedstawiamy zakres działań, które należą do każdej z form prowadzenia księgowości.

Prowadzenie ksiąg handlowych spółek i osób fizycznych:

 • sprawdzanie dokumentacji pod względem formalnym i rachunkowym
 • opracowanie polityki rachunkowości
 • opracowanie planu kont
 • wykonanie Zakładowego Planu Kont
 • dokonywanie zapisów w księgach rachunkowych
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • prowadzenie ewidencji VAT
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • planowanie amortyzacji
 • prowadzenie ewidencji zakupów i sprzedaży (zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług)
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji VAT-7 oraz kwartalnych deklaracji VAT-7K oraz VAT-UE
 • wyliczanie wysokości podatku PIT i CIT
 • sporządzanie deklaracji zwrotu podatku VAT
 • bieżące kontrole zobowiązań i należności związanych z uzgodnieniem sald
 • przygotowanie dokumentów dotyczących potwierdzenia sald kontrahentów
 • sporządzenie i analizowanie bilansów zysków i strat oraz przepływu środków pieniężnych
 • wspomaganie procesów windykacji
 • wykonanie przelewów bankowości elektronicznej
 • obsługa księgowa transakcji zagranicznych (import, eksport, wewnątrzwspólnotowy handel)
 • sporządzanie miesięcznych oraz rocznych sprawozdań ekonomicznych (zestawienie obrotów i sald oraz bilansu)
 • sporządzenie obowiązkowych sprawozdań statystycznych do GUS i NBP
 • przygotowanie wniosków interpretacyjnych podatkowych
 • zamknięcie roku obrotowego (sporządzenie sprawozdania finansowego)
 • wykonanie zestawień i raportów omawianych z klientem
 • reprezentacja klienta przed urzędami i pomoc w trakcie kontroli z urzędu
 • przechowanie dokumentacji księgowej przez okres 1 roku.

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów:

 • sprawdzanie dokumentacji pod względem formalnym i rachunkowym
 • dokonywanie zapisów w księdze przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ewidencja wyposażenia
 • sporządzanie miesięcznych wydruków prowadzonych ewidencji
 • sporządzanie miesięcznych oraz rocznych raportów ekonomicznych dla potrzeb danej firmy
 • zamknięcie roku obrotowego (sporządzenie rocznego rozliczenia podatkowego)
 • prowadzenie ewidencji zakupów i sprzedaży zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji VAT-7 oraz kwartalnych deklaracji VAT-7K
 • wyliczenie wysokości podatku PIT
 • obsługa księgowa transakcji zagranicznych (import, eksport, wewnątrzwspólnotowy handel)
 • sporządzenie deklaracji rocznych
 • udzielenie konsultacji podatkowych i rachunkowych
 • sporządzenie obowiązkowych sprawozdań statystycznych do GUS i NBP
 • przechowanie dokumentacji księgowej przez okres 1 roku.

Prowadzenie ewidencji ryczałtu:

 • dokonywanie zapisów w ewidencji ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ewidencja wyposażenia
 • sporządzanie miesięcznych wydruków prowadzonych ewidencji
 • wyliczenie wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego
 • sporządzanie miesięcznych oraz rocznych raportów ekonomicznych dla potrzeb danej firmy
 • zamknięcie roku obrotowego (sporządzenie rocznego rozliczenia podatkowego)
 • prowadzenie ewidencji zakupów i sprzedaży (zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług)
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji VAT-7 oraz kwartalnych deklaracji VAT-7K
 • sporządzenie obowiązkowych sprawozdań statystycznych do GUS i NBP
 • przechowanie dokumentacji księgowej przez okres 1 roku.